RANKING

포인트랭킹 더보기

  • o제주서사라o 316,130P
  • 비비안 268,450P
  • 몽고실 229,332P
  • 4위 민시영 200,193P
  • 5위 포리 195,910P

설문조사

◆◆◆제 2회 뽀빠이티비 공로상 시상◆◆◆

이벤트

24회▶5월 1주차 뽀빠이 승무패 이벤트 마감!!◀

페이지 정보

작성자 최고관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일17-05-01 12:36 조회5,741회 댓글220건

본문

5월 1주차 게임 GOGO!

(원본 그대로 복사하셔서 올려주세요)

 

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  )

2경기    제주유나 vs 상주상무          (  )

3경기    포항스틸 vs FC서울             (  )

4경기    대구FC vs 전북현대             (  )​

5경기    맨체스C vs 크리스탈           (  )​

6경기    본머스 vs 스토크                (  )​

7경기    번리 vs 브로미치                (  )​

8경기    헐시티 vs 선덜랜드             (  )​

9경기    레스터 vs 왓포드                (  )​

10경기   스완지 vs 에버턴                (  )​

11경기   강원FC vs 인천유나             (  )​​

12경기   전남드래 vs 광주FC             (  )​

13경기   리버풀 vs 사우샘프             (  )​

14경기   아스널 vs 맨체스U              (  )​

 

추가 이벤트 진행!!


14경기 올 당첨시( 선착순 1명) 100만 시상!!
(14경기 당첨시 최다당첨은 인정되지 않습니다.)


14경기 올 미당첨시(선착순 1명) 10만 시상!! 

 

참여방법: 위의 14경기일정을 복사하셔서 답글로 괄호안에 승,무,패중 선택하시고 답들로 달아주시면 됩니다.

           

            ​ (승,무,패의기준은 홈팀을 기준으로 합니다)​

 

참여대상: 뽀빠이 상병이상 회원은 누구나

 

참여시간: 수요일 PM12시부터 토요일 15:00시까지입니다.

 

진행방법: 14경기중 10경기이상 최다경기를 맞춘 회원분에게 1등시상을하고

 

             복수당첨일경우 가장먼저 작성하신 회원분에게 1등을 차순위 두분에게는 4만포인트지급

 

             10 게임 이상 맞추신 회원분들이 없을경우 1등상금은 다음주로 이월해서 진행하겠습니다.

 

시상 1등에게 현금20만 지급

 

세부규정  1.회원분들의 복수배팅을 방지하기위해 상병 이상의 회원들에게만 참여기회를 드리겠습니다.

 

             2.관리자들이 올라온순서대로 댓글에번호를 달아드리면수정은 불가능합니다.

 

           ​  3.동일 아이피 적발시 당첨되어도 무효처리 하겠습니다.

 

당첨 EX)1. 녹관 11경기 갈관 10경기 파관 9경기 당첨시        녹관1등 독식

당첨 EX)2. 녹관 11경기(목) 파관 11경기(금) 갈관 11경기​(토)  작성시간순서로 녹관1등 파,갈관공동2등 

스크랩 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

칸타나나님의 댓글

칸타나나 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (무  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (승  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (패  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승  )​

리밍쉘님의 댓글

리밍쉘 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (  승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (패  )​

쓰뽀쯔님의 댓글

쓰뽀쯔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무  )​

애매모호님의 댓글

애매모호 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

만두짜응님의 댓글

만두짜응 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

갓세븐님의 댓글

갓세븐 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무  )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (패  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (패  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (승  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  패)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (  무)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (패  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (  패)​

고도비만놀부님의 댓글

고도비만놀부 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (패  )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (  승)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

판빙빙님의 댓글

판빙빙 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

믈브대마왕님의 댓글

믈브대마왕 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (패  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무  )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (패  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

촬스님의 댓글

촬스 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무)
4경기    대구FC vs 전북현대            (패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (무)​
7경기    번리 vs 브로미치                (승)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (무)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (패)​

고래왕님의 댓글

고래왕 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

횃불낭자님의 댓글

횃불낭자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (  승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (패  )
4경기    대구FC vs 전북현대            (  패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (  승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (  승)​
7경기    번리 vs 브로미치                (  승)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무  )​

토토로내집장만님의 댓글

토토로내집장만 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

토토토돌님의 댓글

토토토돌 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (  승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (  무)
4경기    대구FC vs 전북현대            (  무)
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (  승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (  패)​
7경기    번리 vs 브로미치                (  무)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  패)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (  승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  승)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  패)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  무)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (  무)​

오연님의 댓글

오연 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무)
4경기    대구FC vs 전북현대            (패)
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (승)
7경기    번리 vs 브로미치                (승)
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승)
9경기    레스터 vs 왓포드                (승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (무)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC          (승)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무)

우앙왕님의 댓글

우앙왕 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (패  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (승  )
4경기    대구FC vs 전북현대            (무  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

시득킹님의 댓글

시득킹 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

데이비스님의 댓글

데이비스 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (  패)​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (무  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (  패)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  승)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (패  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  패)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

낙첨뽀인트님의 댓글

낙첨뽀인트 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (패)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (패)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (승)
4경기    대구FC vs 전북현대            (승)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (패)​
6경기    본머스 vs 스토크                (패)​
7경기    번리 vs 브로미치                (승)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (패)
9경기    레스터 vs 왓포드                (패)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (승)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (패)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (무)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (패)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승)​

라이폰님의 댓글

라이폰 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (패  )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (무  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (승  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (패  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (패  )​
 
관리자님들 항상고생 많으십니다

마지막한폴님의 댓글

마지막한폴 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

마지못해님의 댓글

마지못해 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (  패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승)​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승)​
7경기    번리 vs 브로미치                (승  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (  승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  무)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

유인님의 댓글

유인 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 무 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

돈좀벌자님의 댓글

돈좀벌자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 무 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

도리도리12님의 댓글

도리도리12 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무  )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (승  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (패  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승  )​

스틸러빙유님의 댓글

스틸러빙유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대      (무)
2경기    제주유나 vs 상주상무      (무)
3경주    포항스틸 vs FC서울        (무)
4경주    대구FC    vs 전북현대      (무)
5경주    맨체스C  vs 크리스탈      (패)
6경주    본머스    vs 스토크        (무)
7경주    번리      vs 브로미치      (무)
8경주    헐시티    vs 선덜랜드    (패)
9경주    레스트    vs 왓포드        (패)
10경주  스완지    vs 에버턴        (승)
11경주  강원FC  vs 인천유나    (무)
12경주  전남드래 vs 광주FC      (무)
13경주  리버풀    vs 사우샘프    (패)
14경주  아스널    vs 맨체스U    (무)

쿠강님의 댓글

쿠강 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (패)
4경기    대구FC vs 전북현대            (패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (승)​
7경기    번리 vs 브로미치                (승)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (무)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (무)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승)​

땁주세여님의 댓글

땁주세여 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

앙드레이띠어님의 댓글

앙드레이띠어 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

풍뎅아날아라님의 댓글

풍뎅아날아라 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

백곰님의 댓글

백곰 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

뒹구리리님의 댓글

뒹구리리 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (  승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (  무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

꼼신님의 댓글

꼼신 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (  승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (  패)
4경기    대구FC vs 전북현대            (  패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (  승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (  승)​
7경기    번리 vs 브로미치                (  승)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (  승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  패)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (  승)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (  무)​

이훈이님의 댓글

이훈이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 무 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (  패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (  패)​
7경기    번리 vs 브로미치                (패  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승  )​

갓빠이님의 댓글

갓빠이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (  무)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (패  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  패)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (패  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

역배무잡이님의 댓글

역배무잡이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승  )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )

노리터님의 댓글

노리터 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (패  )
4경기    대구FC vs 전북현대            (무  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (  승)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (무  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

등초님의 댓글

등초 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (무  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

산토리님의 댓글

산토리 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무 ) 
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승 ) 
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무) 
4경기    대구FC vs 전북현대            (패)​ 
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승)​ 
6경기    본머스 vs 스토크                (무)​ 
7경기    번리 vs 브로미치                (승)​ 
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (무)​ 
9경기    레스터 vs 왓포드                (승)​ 
10경기  스완지 vs 에버턴                (무)​ 
11경기  강원FC vs 인천유나            (무)​​ 
12경기  전남드래 vs 광주FC            (무)​ 
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승)​ 
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무)​

간큰호랑이님의 댓글

간큰호랑이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (무  )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (무  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (승  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승)​

피죤입니다님의 댓글

피죤입니다 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 무 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

홍프로님의 댓글

홍프로 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무  )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (승  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (승  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승  )​

팬텀훈님의 댓글

팬텀훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (무  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (  패)​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  무)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무  )​

유프로님의 댓글

유프로 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  승  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (  무)​

나야부릉님의 댓글

나야부릉 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대        (  승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (  패)​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승 )​

안양시동안구님의 댓글

안양시동안구 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (  승)
4경기    대구FC vs 전북현대            (무  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (무  )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  패)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (패  )​

워터보이님의 댓글

워터보이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기수원삼성 vs 울산현대  ( 패 )
2경기 제주유나 vs 상주상무  (승)
3경기포항스틸 vs FC서울   ( 패 )
4경기대구FC vs 전북현대   ( 패 )​
5경기 맨체스C vs 크리스탈 ( 승 )​
6경기본머스 vs 스토크        ( 승  )​
7경기    번리 vs 브로미치    ( 패)​
8경기  헐시티 vs 선덜랜드   (패)​
9경기   레스터 vs 왓포드     ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴   ( 패 )​
11경기강원FC vs 인천유나 ( 승)​​
12경기전남드래 vs 광주FC ( 패 )​
13경기 리버풀 vs 사우샘프 ( 승 )
​14경기아스널 vs 맨체스U   (패)

쿠니27님의 댓글

쿠니27 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (패  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (무  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (패  )​

꼰이님의 댓글

꼰이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (무  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 무 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (패  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

중곡레이스님의 댓글

중곡레이스 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

아롱님의 댓글

아롱 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  무)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (  무)​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  무)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (  무)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

디트는오바다님의 댓글

디트는오바다 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 무 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

짱쪼님의 댓글

짱쪼 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

로켓펀치님의 댓글

로켓펀치 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  패)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (  패)
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (  패)​
7경기    번리 vs 브로미치                (  패)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  패)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (  패)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  승)​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (  패)​

617TT님의 댓글

617TT 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (무  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (무  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (패  )​

인터밀란님의 댓글

인터밀란 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 무 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

배고픈응둘이님의 댓글

배고픈응둘이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

숙연자님의 댓글

숙연자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

엉삼이님의 댓글

엉삼이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무  )​

자욱님의 댓글

자욱 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 무 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

럼버잭님의 댓글

럼버잭 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (패)
4경기    대구FC vs 전북현대            (패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (패)​
7경기    번리 vs 브로미치                (승)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (무)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (무)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무)​

아힝님의 댓글

아힝 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  패)​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

막장벤츠님의 댓글

막장벤츠 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

팝아이님의 댓글

팝아이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (패  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (승  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (패  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (패  )​

헛다리님의 댓글

헛다리 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

천천히님의 댓글

천천히 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무  )
4경기    대구FC vs 전북현대            (무  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승 )​

토토햄님의 댓글

토토햄 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

터프님의 댓글

터프 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무)

오드오님의 댓글

오드오 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  )패
2경기    제주유나 vs 상주상무          (패  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (  )패
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (패  )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  패)​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (승  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  패)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (패  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승  )​

자운무님의 댓글

자운무 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (무  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패)​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

닛사님의 댓글

닛사 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (무  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (무  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

쁘롱님의 댓글

쁘롱 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )

하꼬대장님의 댓글

하꼬대장 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (  패)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (  승)
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  패)​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

자뻑님의 댓글

자뻑 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (승  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (무  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (무  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  무)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (  무)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

정답님의 댓글

정답 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (  승)
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (승  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

하경쮸님의 댓글

하경쮸 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승)
3경기    포항스틸 vs FC서울             (무)
4경기    대구FC vs 전북현대             (패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈           (승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (승)​
7경기    번리 vs 브로미치                (무)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드             (승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승)​
10경기   스완지 vs 에버턴                (무)​
11경기   강원FC vs 인천유나             (승)​​
12경기   전남드래 vs 광주FC              (무)​
13경기   리버풀 vs 사우샘프             (승)​
14경기   아스널 vs 맨체스U              (승)​

토티로티님의 댓글

토티로티 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

클리어님의 댓글

클리어 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

갱아소묵자님의 댓글

갱아소묵자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  무)
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (승  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (  무)​
6경기    본머스 vs 스토크                (  무)​
7경기    번리 vs 브로미치                (  패)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (  승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  무)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  무)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (패  )​

바레인님의 댓글

바레인 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

from고사리님의 댓글

from고사리 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승)​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

샤오롱님의 댓글

샤오롱 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무)
4경기    대구FC vs 전북현대            (무)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (무)​
7경기    번리 vs 브로미치                (승)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승)​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (무)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (패)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승)​

화려한불빛님의 댓글

화려한불빛 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패)
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승  )​

인지기님의 댓글

인지기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  패)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (  승)​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

이키사더님의 댓글

이키사더 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

태사자님의 댓글

태사자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

뿜뿜님의 댓글

뿜뿜 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

하룰스님의 댓글

하룰스 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (패  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무  )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (패  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (패  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승  )​

바득바득님의 댓글

바득바득 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

뚜씨뚜씨님의 댓글

뚜씨뚜씨 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (  패)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승  )​

쌔빨간푸우님의 댓글

쌔빨간푸우 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 무 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

멋진곰탱이님의 댓글

멋진곰탱이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 무 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )

유부때뱅님의 댓글

유부때뱅 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

별미나주곰탕님의 댓글

별미나주곰탕 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 무 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

친구친구님의 댓글

친구친구 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (패  )​

카페타임님의 댓글

카페타임 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  무)
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 무 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (승  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

아이롱스님의 댓글

아이롱스 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (  패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (  무)​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

립퍼님의 댓글

립퍼 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (무)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (패)
4경기    대구FC vs 전북현대            (패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승)
6경기    본머스 vs 스토크              (승)
7경기    번리 vs 브로미치              (승)
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (무)
9경기    레스터 vs 왓포드              (무)​
10경기  스완지 vs 에버턴              (승)
11경기  강원FC vs 인천유나            (승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (승)
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승)
14경기  아스널 vs 맨체스U            (승)​

플갓님의 댓글

플갓 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

MLB킬러님의 댓글

MLB킬러 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (  패)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (  승)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  패)​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 패 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 패 )​

트럼프님의 댓글

트럼프 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무)
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (승  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (  승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (승  )​

광주남아님의 댓글

광주남아 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 패 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

오늘따자고욤하님의 댓글

오늘따자고욤하 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (  무)
2경기    제주유나 vs 상주상무          (  패)
3경기    포항스틸 vs FC서울             (  무)
4경기    대구FC vs 전북현대             ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈           ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 승 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드             ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기   스완지 vs 에버턴                (승  )​
11경기   강원FC vs 인천유나             (승  )​​
12경기   전남드래 vs 광주FC             (패  )​
13경기   리버풀 vs 사우샘프             (승  )​
14경기   아스널 vs 맨체스U              (패  )

오링맨님의 댓글

오링맨 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 패 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (  승)​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                (  패)​
7경기    번리 vs 브로미치                (  패)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 패 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 패 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  무)​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 패 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 무 )​

사꽃님의 댓글

사꽃 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (패  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (승  )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 승 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 패 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 패 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 무 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (패  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (  무)​
11경기  강원FC vs 인천유나            (  무)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            (  패)​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무  )​

앨보왕크로캅님의 댓글

앨보왕크로캅 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무  )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (승  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (무  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            (승  )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무  )

맥심님의 댓글

맥심 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (무  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 무 )
4경기    대구FC vs 전북현대            (무  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          (승  )​
6경기    본머스 vs 스토크                (무  )​
7경기    번리 vs 브로미치                (무  )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (무  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 승 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            (무  )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            (무  )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              (무

뿡사마님의 댓글

뿡사마 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 패  )
2경기    제주유나 vs 상주상무          ( 승 )
3경기    포항스틸 vs FC서울            ( 승 )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 승 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 무 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                ( 승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패 )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승)​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )

재키님의 댓글

재키 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          ( 무 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (승  )
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무  )
4경기    대구FC vs 전북현대            ( 패 )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승 )​
6경기    본머스 vs 스토크                ( 무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                ( 패 )​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승)​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승 )​
10경기  스완지 vs 에버턴                ( 패)​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 무 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

따봉남님의 댓글

따봉남 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    수원삼성 vs 울산현대          (승 )
2경기    제주유나 vs 상주상무          (  승)
3경기    포항스틸 vs FC서울            (무  )
4경기    대구FC vs 전북현대            (패  )​
5경기    맨체스C vs 크리스탈          ( 승)​
6경기    본머스 vs 스토크                (무 )​
7경기    번리 vs 브로미치                (  무)​
8경기    헐시티 vs 선덜랜드            ( 승 )​
9경기    레스터 vs 왓포드                (승  )​
10경기  스완지 vs 에버턴                (무  )​
11경기  강원FC vs 인천유나            ( 승 )​​
12경기  전남드래 vs 광주FC            ( 승 )​
13경기  리버풀 vs 사우샘프            ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스U              ( 승 )​

뽀빠이티비는 유튜브 API로 수집되어 만들어진 사이트이며 저작권에 대한 영상이 있을시 삭제조치 하겠습니다.

뽀빠이티비는 실시간 라이브 스트리밍의 경우 저작권에 위배되는 영상에 송출을 제한합니다.

뽀빠이티비는 방송통신 심의위원회에 규정을 준수합니다.

Copyright ⓒ 2013-2015 DOOLYTV. ALL Rights Reserved.