RANKING

포인트랭킹 더보기

  • o제주서사라o 321,530P
  • 비비안 275,330P
  • 몽고실 236,832P
  • 4위 민시영 204,483P
  • 5위 포리 201,540P

이벤트

19회▶4월 1주차 뽀빠이 승무패 이벤트 마감!!◀

페이지 정보

작성자 최고관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일17-03-21 11:06 조회6,672회 댓글172건

본문

4월 1주차 게임 GOGO!

 

 

1경기    상주상무 vs 대구FC           ( 무 )

2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )

3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )

4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​

5경기    헐시티 vs 웨스트햄           ( 승 )​

6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​

7경기    맨체스U vs 브로미치         ( 무 )​

8경기    왓포드 vs 선덜랜드           ( 승)​

9경기    사우샘프 vs 본머스           ( 무 )​

10경기   전북현대 vs FC서울          ( 승 )​

11경기   울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​

12경기   제주유나​ vs 광주FC          ( 무 )​

13경기   스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​

14경기   아스널 vs 맨체스C           ( 무 )​

 

  

 

참여방법  위의 14경기일정을 복사하셔서 답글로 괄호안에 승,무,패중 선택하시고 답들로 달아주시면 됩니다  

           

            ​ (승,무,패의기준은 홈팀을 기준으로 합니다)​

 

 

참여대상  뽀빠이 상병이상 회원은 누구나

 

 

참여시간  목요일 PM12시부터 토요일 15:00시까지입니다

 

 

진행방법  14경기중 9경기이상 최다경기를 맞춘 회원분에게 1등시상을하고

 

             복수당첨일경우 가장먼저 작성하신 회원분에게 1등을 차순위 두분에게는 4만포인트지급

 

             9게임 이상 맞추신 회원분들이 없을경우 1등상금은 다음주로 이월해서 진행하겠습니다

 

 

시상  1등에게 현금20만 지급

 

 

세부규정  1.회원분들의 복수배팅을 방지하기위해 상병 이상의 회원들에게만 참여기회를 드리겠습니다

 

             2.관리자들이 올라온순서대로 댓글에번호를 달아드리면수정은 불가능합니다

 

           ​  3.동일 아이피 적발시 당첨되어도 무효처리 하겠습니다

 

당첨 EX)1. 녹관 11경기 갈관 10경기 파관 9경기 당첨시        녹관1등 독식

당첨 EX)2. 녹관 11경기(목) 파관 11경기(금) 갈관 11경기​(토)  작성시간순서로 녹관1등 파,갈관공동2등    

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

만두짜응님의 댓글

만두짜응 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 패 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 무 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 무 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

땁주세여님의 댓글

땁주세여 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 패 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 무 )​

애매모호님의 댓글

애매모호 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

안주니까졸려님의 댓글

안주니까졸려 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (패)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (승)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (승)​

달봉가잣님의 댓글

달봉가잣 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (무)​
6경기    레스터 vs 스토크              (패)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (무)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패)​

오남아비님의 댓글

오남아비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패​ )
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 패 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

우앙왕님의 댓글

우앙왕 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (승  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

fc셀룽님의 댓글

fc셀룽 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (패)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (패)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (승)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (무)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패)

아롱님의 댓글

아롱 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (패  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (승  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (  무)
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (  승)​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (  승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (  무)​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (  무)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

아힝님의 댓글

아힝 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

별미나주곰탕님의 댓글

별미나주곰탕 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 패 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 무 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

귄도간님의 댓글

귄도간 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기 대전상무 vs 대구FC          (승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (  무)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (  패 )​

한방에큐님의 댓글

한방에큐 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 패 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

유명님의 댓글

유명 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

안양시동안구님의 댓글

안양시동안구 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (패  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              (  무)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (패  )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (  승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (  패)​

금일도팍님의 댓글

금일도팍 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

쿠강님의 댓글

쿠강 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (패)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (패)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (패)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패)​

라이즈님의 댓글

라이즈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 무)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (승  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (승  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패  )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (  패)​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 무 )​

로켓펀치님의 댓글

로켓펀치 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (  패)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (  패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (무  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (  승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (  승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

나그네님의 댓글

나그네 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성      ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸      ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 무 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 무 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 무 )​

배고픈응둘이님의 댓글

배고픈응둘이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 승 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 무 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 패 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

꼼신님의 댓글

꼼신 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (승  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (승  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (승  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (무  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승  )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (승  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (패  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (무  )​

사나머니님의 댓글

사나머니 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 승 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (  무)
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (무  )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

zero님의 댓글

zero 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (  승)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

자운무님의 댓글

자운무 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (  승)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

불무리님의 댓글

불무리 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (승)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (  승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (무  )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 패 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 무 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (  승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (  승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

오연님의 댓글

오연 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (무)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패)​

역배무잡이님의 댓글

역배무잡이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (패)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (승)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (무)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (무)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (승)​

뿡사마님의 댓글

뿡사마 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 패 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 패 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

아이롱스님의 댓글

아이롱스 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글의 댓글 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          ( 패 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 패 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

키사라진님의 댓글

키사라진 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (승)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (무)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (승)​
6경기    레스터 vs 스토크              (무)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패)

무과장님의 댓글

무과장 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (승  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (  무)
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 패 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (  무)​
6경기    레스터 vs 스토크              (  무)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 패 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (무  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 무 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 무 )​

지희님의 댓글

지희 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 패 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 무 )​

리밍쉘님의 댓글

리밍쉘 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC        승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (  패)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 패 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (승  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (승  )​

brit님의 댓글

brit 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 패 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 무 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

낭닝뇽님의 댓글

낭닝뇽 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

놀부가기가막혀님의 댓글

놀부가기가막혀 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (ㅍㅍ  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (패  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 무 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (  승)​

덕봉이님의 댓글

덕봉이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 승 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패  )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 패 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (승  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (  )​

인지기님의 댓글

인지기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 패 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패  )​

에프미님의 댓글

에프미 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (무  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (무  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승  )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패  )​

쿠니27님의 댓글

쿠니27 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (패  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패  )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (무  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

토토로내집장만님의 댓글

토토로내집장만 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (패  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (  패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (패  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승  )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (  승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (승  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

뿜뿜님의 댓글

뿜뿜 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

낙첨뽀인트님의 댓글

낙첨뽀인트 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (무)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (패)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (승)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (무)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (패)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (무)​

럼버잭님의 댓글

럼버잭 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 패 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 승 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

포니님의 댓글

포니 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 패 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무)​
14경기  아스널 vs 맨체스C            ( 패 )​

판빙빙님의 댓글

판빙빙 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 승 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 무 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

아자가자님의 댓글

아자가자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (무  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (무  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 무 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승  )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (무  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 무 )​

갓존슨샤샷님의 댓글

갓존슨샤샷 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 패 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (무  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패  )

클리어님의 댓글

클리어 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 무 )​

칸타나나님의 댓글

칸타나나 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (패)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (승)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (승)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (패)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (무)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (패)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (승)

돈좀벌자님의 댓글

돈좀벌자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (  패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 무 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

훅간다님의 댓글

훅간다 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (승)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (패)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (패)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패)

쿠르쿠르님의 댓글

쿠르쿠르 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 무 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 패 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

Porsche님의 댓글

Porsche 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (  패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (  승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (  승)​
6경기    레스터 vs 스토크              (  승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (  승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (  패)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (  무)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (  승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (  승)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (  승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (  무)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (  승)​

나미v님의 댓글

나미v 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 패 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무)
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (무  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (무  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

마지막한폴님의 댓글

마지막한폴 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (  패)​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 무 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (  패)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

짱쪼님의 댓글

짱쪼 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (무  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (무  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (패  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승)
14경기  아스널 vs 맨체스C          (  무)​

밤의요정님의 댓글

밤의요정 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 무 )​

백곰님의 댓글

백곰 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 패 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

횃불낭자님의 댓글

횃불낭자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (승  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (패 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패  )​

깐돌님의 댓글

깐돌 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        무  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패  )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (무  )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패 )​

요물늑대님의 댓글

요물늑대 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (  승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 승 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (  패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (무  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (승  )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (무  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (  패)​

하룰스님의 댓글

하룰스 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (무  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

구리랑아님의 댓글

구리랑아 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

토토거지님의 댓글

토토거지 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (  승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 승 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 무 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

유부때뱅님의 댓글

유부때뱅 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (  승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

따봉남님의 댓글

따봉남 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (승  )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (무  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (  무)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (무  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패  )​

환전만한다님의 댓글

환전만한다 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (  패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패  )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 무)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

레로리아님의 댓글

레로리아 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (무  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 무 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

바득바득님의 댓글

바득바득 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 패 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 무 )​

촬스님의 댓글

촬스 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 무 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

우어님의 댓글

우어 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (승  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승  )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (무  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (무  )​

조천읍대님의 댓글

조천읍대 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (무)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C           (무)​

도리도리12님의 댓글

도리도리12 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (무  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (승  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (승  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승  )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (승  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (승  )​

응가님의 댓글

응가 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 패 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

등초님의 댓글

등초 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승  )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (승  )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (승  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승  )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승  )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (승  )​

앤비님의 댓글

앤비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 무 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 패 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

터프님의 댓글

터프 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 무 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 무 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

발신님의 댓글

발신 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 무 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 무 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 승 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 승 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 승 )​

맥심님의 댓글

맥심 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패  )
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승  )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (무  )​
6경기    레스터 vs 스토크              (승  )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (승  )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 승 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승  )​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승  )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (무  )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승  )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 승 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (패  )​

제가리님의 댓글

제가리 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          (승)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        (무)
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (패)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (승)​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패)​
6경기    레스터 vs 스토크              (승)​
7경기    맨체스U vs 브로미치        (무)​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패)​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (무)​

2080님의 댓글

2080 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 승 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 무 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 무 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 무 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (  무)​
9경기    사우샘프 vs 본머스          (  승)​
10경기  전북현대 vs FC서울          (  승)​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          (  승)​
13경기  스완지 vs 미들즈브          (  승)​
14경기  아스널 vs 맨체스C          (  패)​

별님님의 댓글

별님 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    상주상무 vs 대구FC          ( 패 )
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 패 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        ( 승 )
4경기    리버풀 vs 에버턴              ( 승 )​
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          ( 패 )​
6경기    레스터 vs 스토크              ( 승 )​
7경기    맨체스U vs 브로미치        ( 승 )​
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          ( 패 )​
9경기    사우샘프 vs 본머스          ( 승 )​
10경기  전북현대 vs FC서울          ( 승 )​
11경기  울산현대 vs 강원FC          ( 패 )​​
12경기  제주유나​ vs 광주FC          ( 패 )​
13경기  스완지 vs 미들즈브          ( 패 )​
14경기  아스널 vs 맨체스C          ( 패 )​

쓰뽀쯔님의 댓글

쓰뽀쯔 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1경기    대전상무 vs 대구FC          (무)
2경기    인천유나 vs 수원삼성        ( 승 )
3경기    전남드래 vs 포항스틸        (무)
4경기    리버풀 vs 에버턴              (무 )
5경기    헐시티 vs 웨스트햄          (패 )
6경기    레스터 vs 스토크            (무 )
7경기    맨체스U vs 브로미치        (무 )
8경기    왓포드 vs 선덜랜드          (승)
9경기    사우샘프 vs 본머스          (무)
10경기  전북현대 vs FC서울          (승)
11경기  울산현대 vs 강원FC          (패)
12경기  제주유나 vs 광주FC          (승 )
13경기  스완지 vs 미들즈브          (무 )
14경기  아스널 vs 맨체스C          (무 )

차돌2님의 댓글

차돌2 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

상주ㅡ대구  승
인천ㅡ수원  무
전남ㅡ포항    승
리버ㅡ에버  승
헐씨ㅡ웨햄  승
레스ㅡ 스톡  무
맨유 ㅡ브롬  승
왓포 ㅡ선덜  승
사샘 ㅡ 본머  무
전북 ㅡ서울  승
울산  ㅡ강원  패
제주  ㅡ광주  승
스완 ㅡ미들    패
아스널ㅡ맨시  무

뽀빠이티비는 유튜브 API로 수집되어 만들어진 사이트이며 저작권에 대한 영상이 있을시 삭제조치 하겠습니다.

뽀빠이티비는 실시간 라이브 스트리밍의 경우 저작권에 위배되는 영상에 송출을 제한합니다.

뽀빠이티비는 방송통신 심의위원회에 규정을 준수합니다.

Copyright ⓒ 2013-2015 DOOLYTV. ALL Rights Reserved.